Galderma

Cetaphil
www.cetaphil.pl

Start > Zasady i warunki korzystania ze strony


Zasady i warunki korzystania ze strony

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego firmy Galderma jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w nim warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu. Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania Serwisu.

Galderma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa, NIP 951-20-24-801, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 50060; kapitał zakładowy 50.000 złotych [„Galderma”], ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty, zaś Państwo, jako użytkownicy Serwisu obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu po wprowadzeniu przez Galderma zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jej treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu.

Prawo autorskie. Prawa własności przemysłowej

Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana i rozpowszechniana, chyba że Galderma wyrazi na to pisemną zgodę. Galderma wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis i drukowali jego fragmenty wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Galderma wyrazi na to pisemną zgodę. Poszczególne dokumenty zawarte w Serwisie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.

Nazwy produktów Galderma zamieszczone w Serwisie są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez podmioty uprawnione i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. W związku z powyższym dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Galderma.

Ogólne zasady korzystania z Serwisu

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.

Przesyłając do Galderma materiał (w tym utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), np. za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez strony internetowe Galderma, potwierdzają Państwo, że:

  • materiał nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem;
  • dołożą Państwo starań, aby przed przesłaniem materiałów usunąć wszelkie wirusy lub inne cechy materiału mogące uszkodzić Serwis.

Korzystając z Serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Galderma w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.  Informacje, dokumenty, informacje o produktach i usługach zawarte lub opisane w Serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej lub niepełnej.

Galderma nie zweryfikowała treści stron internetowych stworzonych lub prowadzonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp przez Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Galderma nie oznacza, że Galderma rekomenduje taką stronę lub produkty lub usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.

W przypadku uznania przez Państwa konieczności weryfikacji informacji zawartych na stronie, prosimy o kontakt:

Galderma Polska sp. z o.o.
Ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa
Tel. +48 (22) 331 21 80
Faks: +48 (22) 331 05 41

Prawo właściwe

Serwis jest prowadzony przez podmiot polski; korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.